Det viktigt att du som kund ska känna dig trygg vid besök på vår hemsida och webbshop och din personliga integritet är en viktig angelägenhet som vi särskilt beaktar i alla våra affärsprocesser.

För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

De personuppgifter som lämnas på vår hemsida behandlar vi i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, kommentarer vid beställningar och, om betalning sker mot faktura, ditt personnummer.

Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig

Dina personuppgifter används för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, avisera paketleverans via SMS, samt utföra kreditkontroll (för det syftet kan vi även spara uppgifter om dröjsmål med betalningar). Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Behandling som är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen

Dina uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Det innebär att vi, med beaktande av våra kommersiella intressen, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler. Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Hur använder vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige och EES-området. Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster (exempelvis fullgöra ett avtal med dig eller tillhandahålla nyhetsbrev) eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

Till vem överför vi dina uppgifter?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för de syften som beskrivs nedan och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Vi kräver vidare att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag.

Om dina uppgifter överförs till tredje land (exempelvis USA) säkerställer vi att någon av följande rättsliga säkerhetsåtgärder tillämpas: beslut om att ett land säkerställer en adekvat skyddsnivå, Privacy Shield mellan EU och USA, standardavtalsklausuler eller ditt samtycke. Uppgifter överförs aldrig till tredje land utan någon av dessa säkerhetsåtgärder.

För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär, exempelvis,

att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster,

att vi vidarebefordrar personuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser,

att tryckerier kan få dina adressuppgifter för printning av dina adressuppgifter vid utskick av postala kunderbjudanden,

att vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran,

att personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, och

Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

Rätten till dina personuppgifter

Rättelse, tillägg eller radering – Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Mannes Marinshop (t.ex. Obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

Begränsning av behandling och dataportabilitet – Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.

Förfrågningar och klagomål – Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina Personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.